Zakończono postępowanie ofertowe

2804.2017

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk - jako zamawiający ogłasza, że w wyniku oceny złożonych ofert na usługę polegającą na przygotowaniu mapy z projektem podziału wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą do złożenia wniosku o podział geodezyjny działki 60/10 obr. 101 przy ul. Opłotki w Gdańsku - wybrano ofertę Firmy Usługowo-Handlowej „Diaz”, ul. Chrobrego 76, 80-423 Gdańsk, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Zakończono postępowanie ofertowe

2804.2017

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk - jako zamawiający ogłasza, że w wyniku oceny złożonych ofert na usługę polegającą na przygotowaniu mapy z projektem podziału wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą do złożenia wniosku o podział geodezyjny działki 1/9 obr. 1 przy ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie - wybrano ofertę Firmy Usługowo-Handlowej „Diaz”, ul. Chrobrego 76, 80-423 Gdańsk, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Zakończono postępowanie ofertowe

2804.2017

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk - jako zamawiający ogłasza, że w wyniku oceny złożonych ofert na usługę polegającą na przygotowaniu mapy z projektem podziału wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą do złożenia wniosku o podział geodezyjny działki działki 216/4 obr. 670 przy ul. Świtezianki w Gdańsku - wybrano ofertę Firmy Usługowo-Handlowej „Diaz”, ul. Chrobrego 76, 80-423 Gdańsk, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Dotacje z samorządów dla ROD

2704.2017

Uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, dały ogrodom bardzo ważny instrument w postaci art. 17, umożliwiającego ubieganie się o dotacje celowe z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD.

Jednak, aby takie środki były zabezpieczone dla ogrodów w budżecie gminnym, ważna jest aktywność zarządów ROD i samych działkowców. To oni, jako mieszkańcy danego miasta czy gminy, muszą głośno przypominać radnym o obowiązkach, jakie ciążą na samorządach związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju ROD. Dlatego zachęcamy działkowców do poruszania spraw ogrodów działkowych z samorządowcami przy każdej nadarzającej się okazji – także na walnych zebraniach, na które często zapraszani są przedstawiciele miast i gmin. (więcej…)

Walne zebrania sprawozdawcze

2704.2017

Walne zebrania sprawozdawcze w ROD powinny się odbyć do 15 maja. Jak wynika z informacji przekazywanych przez okręgi przeprowadzono je już w ponad połowie ogrodów, a największe natężenie zebrań dopiero przed nami. Podczas narady prezesów i dyrektorów biur okręgów, która odbyła się w dniach 19-20 kwietnia br. dokonano wstępnej oceny odbywających się walnych zebrań sprawozdawczych. Oceniano przygotowania zarządów ROD przeprowadzenia walnych zebrań oraz przebieg i wyniki tych zebrań, które już się odbyły. Dotychczas przeprowadzone zebrania wypełniły obowiązki statutowe i przyniosły spodziewane efekty, poza jednym, w którym sprzeczka pomiędzy zwaśnionymi działkowcami uniemożliwiła zarówno przyjęcie sprawozdań, jak i niezbędnych uchwał. Zarządy ROD przygotowywały zebrania w oparciu o wytyczne i wzory druków przygotowanych przez Krajową Rade PZD oraz we współpracy z wyznaczonym przez okręg członkiem zespołu do obsługi walnych zebrań, co pozwoliło na prawidłowe przygotowanie projektów uchwał oraz materiałów sprawozdawczych. (więcej…)

Spotkanie działkowców z Kwidzyna z Policją

2704.2017

W dniu 25 kwietnia br. w Kwidzynie z inicjatywy Kolegium kwidzyńskich ROD odbyło się spotkanie członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz chętnych działkowców z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji.

Tematem spotkania było omówienie występujących zagrożeń przestępstw na terenie kwidzyńskich rodzinnych ogrodów działkowych typu kradzieże i wandalizm oraz ich sposoby zapobiegania. Policjanci dzielnicowi ostrzegali też przed nowymi metodami oszustw typu na wnuczka, czy policjanta. Udzielili wielu porad działkowcom, które na pewno się przydadzą w zachowaniu, podczas zauważenia niepokojących zdarzeń związanych z przestępstwem. Zapoznali również z korzystaniem z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która działa od kilku lat na internetowej stronie policji i przynosi efekty w walce z przestępczością.

Policjanci dzielnicowi zobowiązali się do częstszej kontroli terenów wokół i wewnątrz ogrodów. W tym celu poszczególne zarządy zobowiązały się przekazać klucze od furtek wejściowych.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a odpowiednie wnioski na pewno zostaną wykorzystane przez obydwie strony.

Przewodniczący Kolegium

Jarosław Parus

Informacja z narady w sprawie obowiązku nowelizacji Statutu PZD

2604.2017

W trakcie narady z Prezesami i Dyrektorami OZ poinformowano uczestników o konieczności zmiany statutu PZD. Taki obowiązek wynika z ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015. 1923), która stanowi zasadniczą nowelizację przepisów regulujących status funkcjonujących stowarzyszeń. Tym samym dotyczy ona PZD, który działa w formie stowarzyszenia ogrodowego. W praktyce oznacza to konieczność inkorporacji niektórych z tych mechanizmów do przepisów związkowych. Taka powinność wynika wprost z art. 8 nowelizacji. W konsekwencji Związek musi dokonać odpowiedniej zmiany statutu do 20 maja 2018 roku.

Uwzględniając powyższy obowiązek, poinformowano uczestników narady o podjętych wstępnych pracach organizacyjnych i koncepcyjnych w zakresie wdrożenia nowelizacji. Przedstawiono również podstawowe kierunki w tym zakresie. Wynikają one z koncepcji zakładającej, że - oprócz dostosowania statutu do nowych rozwiązań ustawowych - należy również udoskonalić obowiązujące obecnie rozwiązania i zmodyfikować statut także w zakresie nie objętym nowelizacją. Wszak prawie dwuletni okres funkcjonowania statutu dostarczył wielu spostrzeżeń co do kwestii, które należałoby udoskonalić w tym ważnym dokumencie. Dlatego zgodzono się, ze należy wykorzystać sposobność do wprowadzenia jeszcze lepszych rozwiązań prawnych dla pożytku działkowców, ogrodów oraz całego Związku.

Z tego względu uznano potrzebę rozpoczęcia prac związanych ze zmianą statutu. Prezes Związku poinformował uczestników narady, że podczas najbliższego posiedzenia Krajowej Rady PZD zostanie wybrana specjalna komisja statutowa, która będzie pracowała nad konkretnymi rozwiązaniami. Rozpoczną się również szerokie konsultacje wewnątrzzwiązkowe w zakresie zagadnień wymagających nowej regulacji. Chodzi o to, aby jak najwięcej ROD i członków PZD wzięło udział w tej ogólnokrajowej debacie nad kształtem statutu i zgłaszało swoje wnioski i propozycje.

TT

Źródło

Obsługa prawna struktur Związku i działkowców. Podsumowanie funkcjonowania dyżurów prawnych

2604.2017

W dniu 19 kwietnia na naradzie prezesów okręgów PZD i dyrektorów biur podjęty został temat pomocy prawnej dla działkowców i członków zarządów ROD. W ostatnim bowiem czasie zintensyfikowane zostały działania, których celem jest rozszerzenie dostępu do pomocy prawnej organizowanej przez Związek. Oprócz zatem dotąd podejmowanej w tym zakresie aktywności przez jednostkę krajową PZD, tj. m.in.:

1) cotygodniowe telefoniczne dyżury prawne dla działkowców i członków organów ROD organizowane nieprzerwanie od kilku lat w Krajowej Radzie PZD;

2) publikowanie na stronie internetowej Związku oraz w wewnętrznych mediach,

tj. w Zielonej Rzeczpospolitej, Biuletynie Informacyjnym, Informatorze działkowca – a także od niedawna – w Aktualnościach związkowych – wyjaśnień problemów prawnych;

3) wydawanie tematycznych publikacji (np. Poradnik prezesa, Przewodnik po ustawie o ROD, Zbiór przepisów związkowych);

4) podejmowanie zagadnień prawnych na naradach wewnątrzzwiązkowych – tak na szczeblu krajowym, jak i okręgu;

5) podejmowanie inicjatyw interpretacyjnych przepisów związkowych

podjęte zostały przez Polski Związek Działkowców kolejne ważne inicjatywy. W dniu 30 listopada 2016 r. podjęta została Uchwała nr 464/2016 w sprawie obsługi prawnej rodzinnych ogrodów działkowych w Polskim Związku Działkowców. W uchwale w sposób szczegółowy określono zasady i zakres, w jakim Prezydium Krajowej Rady PZD oraz okręgowe zarządy zobowiązane są organizować oraz zapewniać rodzinnym ogrodom działkowym wsparcie w zakresie obsługi prawnej. Ważnym i szczególnie istotnym etapem realizacji uchwały, na który Prezydium Krajowej Rady PZD położyło szczególny nacisk już w pierwszych tygodniach jej obowiązywania, było zorganizowanie w każdym okręgu telefonicznych porad prawnych dla działkowców i członków zarządów ROD. Mając bowiem na uwadze bardzo duże zainteresowanie pomocą prawną w trakcie dyżurów prowadzonych w jednostce krajowej PZD oraz sygnalizowanie przez pracowników Krajowej Rady PZD, że również w dniach i godzinach pozadyżurowych odbierają telefony od działkowców oraz członków organów ROD poszukujących wyjaśnienia wątpliwości prawnych, priorytetem stało się zorganizowanie doradztwa prawnego w okręgach i zapewnienie większej dostępności prawników okręgów dla działkowców oraz członków organów ROD.

Narada była zatem doskonałą okazją do omówienia wszystkich istotnych kwestii związanych z działającymi od kilku tygodni telefonicznymi dyżurami prawnymi w okręgach. Podkreślano na niej jak istotne jest, by każdy działkowiec, który zwraca się do PZD z problemem prawnym związanym z prawem do działki w ROD uzyskał profesjonalne wsparcie prawne i miał poczucie właściwego zajęcia się jego problemem. Na naradzie zwrócono uwagę, że uruchomienie dyżurów prawnych w okręgach nie ograniczyło zakresu pomocy prawnej udzielanej przez prawników Krajowej Rady; m.in. nadal w każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prowadzone są dyżury prawne (i jak dotąd liczba telefonów w czasie warszawskich dyżurów nie zmniejszyła się).

Na spotkaniu z prezesami okręgów oraz dyrektorów biur zwracano uwagę na znaczenie raportów z odbywanych w okręgach dyżurów prawnych (okręgi przesyłają raporty do jednostki krajowej raz w miesiącu). Analiza raportów z okręgów oraz raportów przygotowywanych po odbywanych w jednostce krajowej dyżurach prawnych pozwala na bieżące monitorowanie zagadnień prawnych poruszanych w trakcie dyżurów. Powtarzalność pytań na dyżurach będzie wpływała na ustalanie przez jednostkę krajową PZD zapotrzebowania na przygotowywanie publikacji o tematyce rodzącej najwięcej problemów, organizowanie lub sygnalizowanie jednostkom terenowym konieczności przeprowadzenia w określonym zakresie szkoleń, podejmowania przez jednostkę krajową działań w celu wykładni przepisów prawa związkowego itd.

Na naradzie zaapelowano o to, by zapewnienie pomocy prawnej dla działkowców i członków organów ROD było jednym z priorytetowych zadań w okręgach i by była ona organizowana w sposób, który zapewnia realne wsparcie dla poszukujących pomocy prawnej.

AO

Źródło

Dotacje dla ROD

2604.2017

Jednym z wymiernych działań na rzecz ROD i działkowców jest pomoc finansowa PZD w formie dotacji przy realizacji inwestycji i remontów w ROD.

Realizacja inwestycji i remontów to jedno z priorytetowych zadań dla Związku. Oczywiście największy ciężar w tej materii mają do poniesienia zarządy ROD, które muszą przygotować zadanie do realizacji ale i ustalić jego finansowanie. Bez zabezpieczenia finansowego zarząd ROD nie może przystępować do realizacji zadania. Każdy ogród realizując zadanie inwestycyjno - remontowe może ubiegać się o dotację ze środków będących w dyspozycji okręgu lub Krajowej Rady PZD. Oczywiście pomoc jest zależna od środków jaki na ten cel mają zgromadzone te jednostki na Funduszu Rozwoju ROD. Aktualnie obowiązuje nowe unormowanie, które stanowi, że dla realizacji zadań inwestycyjno-remontowych, do których przystąpią zarządy ROD na podstawie zapadłych w tych sprawach uchwał podjętych na walnych zebraniach w 2017 r , obowiązuje także uchwala walnego zebrania ROD w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD. Polski Związek Działkowców w 2016 roku wsparł dotacjami 611 ROD o łącznej wartości ponad 4,8 miliona złotych. Natomiast w I kwartale wsparcie finansowe otrzymały już 53 ROD na blisko 400 tys. złotych. Oczywiście w kolejnych miesiącach też będą rozpatrywane kolejne wnioski, gdyż jest to czas sprzyjający realizowaniu podjętych zadań inwestycyjnych.

MK

Źródło

Stan prawny gruntów ROD

2604.2017

Podczas narady omówiono także podejmowane działania w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 lub 75 ustawy o ROD. Temat przedstawiła Mariola Kobylińska- kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami. Zadania związane z realizacją regulacji stanu prawnego gruntów ROD są na bieżąco monitorowane przez KR PZD. PZD dzięki zapisom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych złożył wnioski o wydanie decyzji potwierdzającej prawo użytkowania w stosunku do 1774 ROD o łącznej powierzchni 10 254 ha.

Według stanu na dzień 1 kwietnia 2017 r, decyzje potwierdzające na rzecz PZD tytuł prawny, Związek  uzyskał w stosunku do 852 ROD o powierzchni 4209 ha, czyli 41 % powierzchni podlegającej regulacji uzyskało już wymagany dokument. Fakt ten wskazuje, ze ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez swoje unormowania prawne działa z korzyścią dla ogrodów i działkowców. Jednakże szereg wniosków, które PZD złożył do przedstawicieli władz poszczególnych gmin czy Skarbu Państwa oczekuje jeszcze na realizacje i wydanie stosownych dokumentów. Szczególnie oczekują na to ogrody i działkowcy z terenu działania następujących okręgów: pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, szczecińskiego, śląskiego. Związek działania te traktuje priorytetowo i zaleca włączenie wszystkich struktur PZD do tych działań przy wykorzystaniu wszelkich argumentów społecznych i prawnych. Wskazano, że o zintensyfikowaniu działań w tym względzie wypowiedziała się także Krajowa Rada PZD w dniu 15 grudnia 2016 r (Biuletyn Informacyjny KR PZD nr 9/2016).

Niezmiernie ważne jest zdecydowane reagowanie przez organy PZD na sytuacje, gdzie postepowania administracyjne są przewlekane, bądź  nie zostały w ogóle wszczęte. Okręgowe Zarządy PZD we współpracy z zarządami ROD winny w takich sprawach niezwłocznie reagować poprzez : prowadzenie rozmów i uczestniczenie w spotkaniach z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami Skarbu Państwa celem ustalenia przyczyn braku wydania decyzji na podstawie ustawy o ROD i uzgodnienia sposobu usunięcia tych przyczyn. W dalszej kolejności, gdy działania w/w nie przynoszą rezultatu należy składać zażalenia lub skargi na przewlekłość lub bezczynność organów państwowych lub samorządowych. Związek występuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, uzyskując w większości spraw pozytywne rozstrzygnięcie. Działania takie zostały miedzy innymi podjęte przez OZ Mazowiecki, OZ Świętokrzyski, OZ Podkarpacki, OZ Opolski, OZ Wrocławski. Po wyczerpaniu środków zaskarżenia PZD może skierować sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność (przewlekłość lub bezczynność) ma być zaskarżona, np. pozytywne rozstrzygnięcie na rzecz PZD wydał WSA w Kielcach.  Związek nadal aktywnie uczestniczy we wszystkich postepowaniach i ma nadzieje, że na drodze polubownej uda się sfinalizować proces regulacji stanów prawnych gruntów ROD, dla dobra ogrodów i działkowców.

MK

Źródło

10