Polski Związek Działkowców (PZD) jest samorządną, niezależną, pozarządową organizacją społeczną kontynuującą ponad 120 letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Działa w oparciu o Ustawę z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Zarządza prawie 5000 rodzinnymi ogrodami działkowymi, zajmującymi powierzchnie 44 tysięcy ha. Zrzesza blisko 965 tyś. miłośników uprawy roślin, ochrony przyrody oraz aktywnego wypoczynku.

Podstawowym, samodzielnym i samorządnym ogniwem w strukturze PZD jest rodzinny ogród działkowy (ROD). Jest to wydzielony obszar gruntu będący we władaniu PZD, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.

W polskich ogrodach działkowych jest ok. 965 tys. zagospodarowanych działek. Ponieważ z działki zazwyczaj korzysta rodzina działkowca - liczymy, że z działek korzysta blisko 4 miliony ludzi. Jest to ponad 10 % polskiego społeczeństwa. Warto wspomnieć, że często służą one kilku pokoleniom.

ROD stanowią składnik terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych. Są one również urządzeniami użyteczności publicznej. Zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w miastach. Najchętniej z ogrodów działkowych korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Katowic, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa.

Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz możliwości prowadzenia - przede wszystkim na własny użytek - upraw ogrodniczych. Spełniają one zgodnie ze Statutem PZD również funkcje : •    ekologiczne - Przywracanie terenów zielonych społeczeństwu - Ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów  ekologicznych otoczenia - Ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka •    socjalne i zdrowotne - Poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie  warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby - Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie - Propagowanie zdrowego stylu życia •    społeczne i edukacyjne - Tworzenie warunków do integracji społeczeństwa - Propagowanie idei ogrodnictwa w społeczeństwie - Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi

Zasady działania, prowadzenia i utrzymania ogrodów działkowych oraz zarządzania nimi regulują następujące akty normatywne: • Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. • Ustawa prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. • Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. • Statut Polskiego Związku Działkowców, • Uchwały i wytyczne organów Związku oraz Regulamin ROD.