Przypomnienie Komunikatu Krajowej Rady

0701.2015

DEKLARACJE PIT ZA 2014 R. NOWE ZASADY

Zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 26 września 2014 r. poz.1563 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ale będzie miała zastosowanie do dochodów od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone są zmiany z których wynika, że deklaracje podatkowe przekazywane za więcej niż 5 podatników należy przekazywać do urzędu skarbowego do dnia 28 lutego 2015r.  wyłącznie drogą elektroniczną.

W przypadku jeżeli informacje o dochodach za 2014 r.  są sporządzane za nie więcej niż 5 podatników dokumenty można złożyć w formie papierowej w terminie do końca stycznia 2015 r.

Złożenie deklaracji podatkowej przez płatnika drogą elektroniczną wymaga posłużenia się podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  Warunkiem złożenia deklaracji przez pełnomocnika ( skarbnika lub księgowego ROD) drogą elektroniczną jest posiadanie podpisu weryfikowanego,  w tym celu należy złożyć wypełniony druk UPL-1.

Wszystkie niezbędne informacje i druki są dostępne na stronie

www.e-deklaracje.gov.pl

Krajowa Rada PZD mając na uwadze stopień trudności, z jakim spotkają się rodzinne ogrody działkowe, które w większości przypadków nie posiadają biur wyposażonych w odpowiedni sprzęt komputerowy , programy i dostęp do internetu  wystąpiła do Ministerstwa Finansów  z  prośbą o wyrażenie zgody, aby rodzinne ogrody działkowe mogły swoje deklaracje składać w formie papierowej. O  decyzji  Ministerstwa Finansów bezzwłocznie  powiadomimy wszystkie rodzinne ogrody działkowe .

Opracowała: GK KR PZD M. Marks Źródło: www.pzd.pl