"Pod rozwagę działkowcom"

1410.2014

Często mała aktywność niektórych działkowców, wynika z braku przekonania, że kierowane przez nich listy są analizowane i czy w ogóle warto pisać?

Jak się jednak okazuje, w "KRONICE SEJMOWEJ" NR 69 (794) z dnia 15 września 2014 roku, na stronie 37 znajduje się taka oto analiza:

"W sierpniu 2014 r. w Biurze Korespondencji i In­formacji zarejestrowano 778 listów, zaadresowanych do Marszalka Sejmu (22,9%), komisji sejmowych (6,8%) oraz pozostałych adresatów, tj. Sejmu, Kancelarii Sej­mu, biur Kancelarii Sejmu (70,3%)." W ramach korespondencji zorganizowanej, a wśród nich:

"W listach od użytkowników ogrodów działko­wych ponownie apelowano o precyzyjne zdefiniowa­nie w przepisach prawa pojęcia "altana ogrodowa", co uniemożliwi dowolną interpretację statusu takich obiektów przez organy prawa i ewentualne nakazy rozbiórki. Ponadto krytykowano stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który wyraził wątpliwości odno­śnie do konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogro­dach działkowych."

A więc jednak listy są czytane i analizowane, także zachęcamy działkowców do aktywnego zwracania się do Organów Państwowych, w sprawach rodzinnych ogrodów działkowych.

Źródło: www.pzd.pl