Posiedzenie Krajowej Rady PZD - uchwały i stanowiska

2609.2014

25 września br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, poza członkami KR PZD, udział wzięli także członkowie komisji statutowej, gdyż jeden z najważniejszych tematów narady dotyczył nowego statutu PZD.

Krajowa Rada PZD przyjęła liczne uchwały w sprawie Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się 23 października, w tym: w sprawie przedłożenia pod obrady Zjazdu projektu statutu PZD; w sprawie tematów, w których powinien się wypowiedzieć Zjazd; w sprawie porządku obrad Zjazdu oraz w sprawie utrzymania mandatu komisji statutowej.

1. Uchwała w sprawie przedłożenia pod obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD projektu statutu PZD (czytaj więcej).

2. Uchwała w sprawie tematów, w których powinien się wypowiedzieć Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD (czytaj więcej).

3. Uchwała w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców (czytaj więcej).

4. Uchwała w sprawie utrzymania mandatu komisji statutowej(czytaj więcej).

Ponadto Krajowa Rada PZD wypracowała kilka stanowisk w zakresie aktualnych problemów dotykających działkowców w Polsce, a także struktur związkowych.

Stanowisko w sprawie udziału struktur oraz indywidualnych członków Związku w kampanii "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN"

Podczas trwającej od dwóch miesięcy akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN, uzyskał on poparcie przeszło 400 000 osób. Wynik ten już dziś pozwala stwierdzić, że zainicjowana przez Związek kampania pozyskania społecznego poparcia dla inicjatywy służącej ochronie praw działkowców, po raz kolejny osiągnęła sukces. - czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Od wielu lat Związek podejmuje działania związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD. Działania te polegają m.in. na pozyskiwaniu dokumentacji formalno-prawnej, ujawnianiu praw przysługujących PZD do gruntów ROD w księgach wieczystych, zabezpieczaniu istnienia ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy też obronie ROD przed negatywnymi skutkami roszczeń. Dzięki tym działaniom Związkowi udało się w stosunku do 27 tys. ha gruntów ROD uzyskać prawo użytkowania wieczystego, a do blisko 3 tys. ha gruntów ROD - prawo użytkowania, potwierdzone stosownymi decyzjami i wpisami w księdze wieczystej. Pozostało jednak około 14 tys. ha gruntów ROD, gdzie PZD nie jest w stanie wylegitymować się tytułem prawnym. Dotyczy to zazwyczaj ROD zakładanych przed 1981 r. przez gminy i zakłady pracy, od których Związek otrzymywał tylko szczątkowe dokumenty. Mimo że PZD ani działkowcy nigdy nie wtargnęli na te grunty bezprawnie, aktualnie muszą zmagać się z problemami związanymi z ich nieuregulowanym stanem prawnym. - czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców.

Krajowa Rada PZD na bieżąco śledzi i ocenia stan przeprowadzania zebrań wszystkich działkowców, do odbywania których zobligowała PZD ustawa z dnia 13 grudnia 2014 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Do dnia 22 września 2014 r. odbyło się 2348 zebrań wszystkich działkowców, co stanowi 47,67% liczby wszystkich ROD. Dotychczasowy przebieg zebrań ustawowych w ROD wskazuje, że zdecydowana ich większość kończy się podjęciem uchwały o pozostaniu ROD w PZD. W 2201 ROD działkowcy świadomi korzyści i przywilejów związanych z pozostaniem w PZD podjęli taką decyzję. - czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie wyborów samorządowych.

Krajowa Rada PZD uznaje, że Związek powinien aktywnie uczestniczyć w zbliżających się wyborach samorządowych, które mają zasadnicze znaczenie dla losu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Decyzje, jakie zapadają na szczeblu gmin i innych jednostek samorządowych, rzutują bezpośrednio na funkcjonowanie ROD. Sprawy planowania przestrzennego, inwestycji komunalnych, podziału środków publicznych i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych mają pierwszoplanowe znaczenie dla funkcjonowania oraz właściwego wykorzystania ogrodów jako urządzeń użyteczności publicznej służących społecznościom lokalnym. - czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nałożyła na Polski Związek Działkowców obowiązki, wyznaczając równocześnie termin ich realizacji. - czytaj więcej...

Dowiedz się więcej, kliknij: Posiedzenie Krajowej Rady - 25.09.2014 r.