Komunikat Pezydium Krajowej Rady PZD

2107.2014

wykrzyknikKomunikat prezydium KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o rod.

 Działania w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD były podejmowane przez Związek od czasów jego powstania. Z dniem wejścia w życie ustawy o POD (i objęcia przez PZD wszystkich ogrodów) Związek przejął na siebie konieczność pozyskania dokumentacji formalno-prawnej, którą od zakładów pracy- założycieli ogrodów otrzymał w „szczątkowej” postaci.

W oparciu o ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych z 6 maja 1981 r., a w szczególności o jej nowelę z 23 czerwca 1995 r., Polski Związek Działkowców przejął w użytkowanie wieczyste ponad 27 tyś. ha gruntów ogrodów. Taki stan rzeczy osiągnięto w wyniku wieloletnich wysiłków i wytężonej pracy, a niekiedy wręcz i walki organów Związku. W chwili obecnej PZD jest użytkownikiem wieczystym 63% gruntów ROD, które są ujawnione w księdze wieczystej. Jest też użytkownikiem 37, % gruntów ROD. Prawo użytkowania na rzecz PZD jest ujawnione do blisko 7 % ogółu powierzchni.

Tym samym, łącznie w stosunku do około 70% gruntów ROD PZD ma uregulowany tytuł prawny przez co należy rozumieć dokument na potwierdzenie tytułu prawnego PZD do gruntu ROD oraz ujawnione prawo w księdze wieczystej. To powoduje, że do blisko 14 000 ha, co stanowi około 30% powierzchni gruntów ROD, PZD nie jest w stanie wykazać się tytułem prawnym (bądź jest on podważany).

Dzięki unormowaniom wynikającym z art.. 76 ustawy o ROD istnieje możliwość uzyskania przez PZD tytułu prawnego do nieruchomości zajmowanych przez ROD w postaci użytkowania. Jest to możliwe wyłącznie w odniesieniu do gruntów ROD, będących własnością jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa oraz spełniających jedną z przesłanek wymienionych w art. 76 ust.1 pkt. 1-4 ustawy (teren ROD przeznaczono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ogród działkowy, albo ROD funkcjonuje ponad 30 lat, a nabycie własności gruntu przez Skarb Państwa lub gminę nastąpiło w związku z zakładaniem bądź funkcjonowaniem na nim ogrodu, albo gdy ogród, w chwili wejścia w życie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r., miał ustaloną lokalizację stałą, albo przekształcił się z ogrodu czasowego w stały na mocy przepisów tejże ustawy).

Na dzień 5 lipca 2014 roku PZD  złożył wnioski o regulację stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 w stosunku do 235 ROD  o łącznej powierzchni 1455,9707 ha, na której zlokalizowanych jest 32404 działek rodzinnych. Dotychczas ustanowiono na rzecz PZD prawo użytkowania do 9 ROD o łącznej powierzchni 28,7815 ha, z czego 11,8768 ha znalazło już potwierdzenie wpisem do ksiąg wieczystych. Następne decyzje czekają na ujawnienie w KW.

Okręgowe Zarządy PZD we współpracy z zarządami ROD systematycznie przygotowują i składają kolejne wnioski o regulację stanu prawnego gruntów ROD na mocy art. 76 ustawy o ROD. PZD ma bowiem nadzieje, że dzięki dobrej współpracy pomiędzy organami PZD i gminami oraz Skarbem Państwa uda się skutecznie potwierdzić legalność praw PZD do pozostałych terenów ROD.

Źródło: www.pzd.pl