List otwarty KR PZD do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego

1912.2013

List otwarty Krajowej Rady PZD do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego Szanowny Panie Prezydencie! W związku z przedłożeniem Panu Prezydentowi przez Marszałka Sejmu ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Krajowa Rada PZD, jako statutowy reprezentant największej organizacji polskich działkowców, zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o podpisanie przedmiotowej ustawy. Konieczność uchwalenia nowej ustawy regulującej funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce została podyktowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012r. W wyniku tego orzeczenia 21 stycznia 2014r. zasadnicza część obecnie obowiązującej ustawy o ROD utraci moc. Jak wskazują niektóre opinie prawne, bez nowej ustawy ogrody znajdą się w próżni prawnej, zaś prawa blisko miliona rodzin polskich działkowców wygasną. Zagrożenie dla dalszego bytu ogrodów i praw działkowców spowodowało, iż olbrzymia większość ich środowiska zaangażowała się w starania o uchwalenie przez Sejm nowej ustawy. Efektem było wystąpienie z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, pod którą zebrano rekordową liczbę 924 801 podpisów. Uzyskanie tak szerokiego poparcia społecznego było możliwe dzięki temu, iż projekt realizując wytyczne Trybunału Konstytucyjnego zawierał rozwiązania w pełni akceptowane przez działkowców. W inicjatywie obywatelskiej znalazła się wyważona i kompromisowa propozycja uregulowania relacji pomiędzy prawami działkowców, a prawami właścicieli terenów - zwłaszcza samorządów terytorialnych. Zaproponowano w niej mechanizmy gwarantujące działkowcom pełną realizację wolności zrzeszania się. Wprowadzono przepisy przejściowe zabezpieczające ogrody przed zakłóceniem ich funkcjonowania w okresie wdrażania nowych regulacji. Wreszcie zagwarantowano, że wejście w życie nowej ustawy nie posłuży do odebrania rodzinom działkowców ich praw nabytych, do czego nawoływały niektóre środowiska. Wyważone rozwiązania projektu oraz kampania, w którą w różnej formie zaangażowało się łącznie kilkaset tysięcy działkowców i sympatyków ogrodów, zaowocowały sukcesem inicjatywy. Zmiany wprowadzone do projektu podczas prac parlamentarnych nie naruszyły istoty jego założeń i zwiększyły uprawnienia działkowców oraz pogłębiły realizację wytycznych Trybunału Konstytucyjnego. Po długiej debacie poparcie dla inicjatywy obywatelskiej wyraziły wszystkie kluby parlamentarne oraz osobiście Pan Premier Donald Tusk. Ku wielkiej satysfakcji działkowców, podczas głosowania 13 grudnia 2013r., za obywatelskim przedłożeniem opowiedziała się przytłaczająca większość Sejmu - 441 posłów. Podobnie było 12 grudnia 2013r. w Senacie. Jak rzadko która, ustawa o ROD jest dokumentem, wokół którego w Parlamencie zapanował pełna zgoda. Szanowny Panie Prezydencie! Dalszy los ustawy, od której zależy przyszłość ogrodów i działkowców w Polsce, spoczywa obecnie w Pańskich rękach. Dlatego też w imieniu ponad miliona działkowców zrzeszonych w naszym Związku zwracamy się do Pana z gorącym apelem o podpisanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. Nasza nadzieja na pozytywne stanowisko Pana Prezydenta w tej sprawie wynika nie tylko z przeświadczenia, iż akt ten w pełni odzwierciedla ideę ogrodnictwa działkowego, które od przeszło 100 lat pełni służebna rolę wobec polskiego społeczeństwa. Równie ważne wydaje się nam to, iż wejście w życie ustawy o ROD będzie swoistym świętem demokracji i dowodem na urzeczywistnienie idei społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Ustawa ta jest pierwszym aktem prawnym uchwalonym w trybie inicjatywy obywatelskiej i regulującym kompleksowo istotną dziedzinę życia społecznego. Dlatego też jeszcze raz apelujemy do Pana Prezydenta o podpisanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r, przez co w symboliczny sposób dołączy Pan do grona 924 801 obywateli, którzy kierując się troską o przyszłość ogrodów działkowych w Polsce złożyli do Sejmu RP obywatelski projekt ustawy o ROD.                                                                                                                                 

KRAJOWA RADA

 POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW