Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zahamowania przez PO prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD

2910.2013

STANOWISKO

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zahamowania przez PO

prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD

 

Prezydium Krajowej Rady PZD przy udziale przedstawicieli działkowców z terenu całego kraju zapoznało się z aktualną sytuacją wynikającą ze stanowiska PO dotyczącego utrzymania koncepcji tzw. uwłaszczenia  wprowadzonej do art. 30 w projekcie obywatelskim.

Prezydium Krajowej Rady PZD podtrzymuje dotychczasowe stanowisko Związku w przedmiotowej sprawie. Pogląd ten wyraziło blisko 15 tys. uczestników manifestacji ogólnokrajowej.

PZD nie walczy z uwłaszczeniem, ale oczekuje, że przedstawiona przez PO koncepcja uwłaszczenia będzie spełniała warunki realności, powszechności i zgodności z Konstytucją.

Tymczasem wprowadzenie przez posłów Platformy brzmienia art. 30 powoduje konieczność radykalnej zmiany treści pozostałych artykułów. Mając w perspektywie zaledwie 85 dni do wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest oczywistym, że odpowiednie dostosowanie zapisów ustawy do propozycji PO jest niemożliwe. Art. 30 burzy bowiem koncepcję całej ustawy i bez dalszych prac będzie ona dysfunkcjonalna i niekonstytucyjna. Zaskarżenie art. 30 wprost zapowiedział Związek Miast Polskich. Aby tak się nie stało konieczne jest nie tylko przemodelowanie proponowanego uwłaszczenia, ale również dokonanie iście rewolucyjnych zmian w niemal połowie zapisów projektu obywatelskiego. A na to czasu już nie ma. Dlatego też odpowiedzialna realizacja koncepcji uwłaszczenia może nastąpić wyłącznie w odrębnej ustawie. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze konstytucyjnie, ale również pozwoli uszanować wolę niemal miliona obywateli podpisanych pod projektem, którzy tym samym udzielili jednoznacznego mandatu do obrony koncepcji zapisanej w tym dokumencie.

Dalsze przeciąganie prac parlamentarnych pod pozorem forsowania uwłaszczenia w sposób oczywisty naraża działkowców na utratę dzisiaj posiadanych praw.

Prezydium Krajowej Rady PZD przypomina, że priorytetem działkowców zgłaszających projekt obywatelski było uchronienie ogrodów przed negatywnymi skutkami wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.  To co dzieje się obecnie z projektem obywatelskim jest przykładem instrumentalnego i populistycznego igrania losem działkowców w ramach prowadzonej gry politycznej. Przeciąganie procedury legislacyjnej jest powszechnie odbierane przez działkowców jako przejaw braku woli do przyjęcia ustawy, a co za tym idzie uchylania się przez rządzących od uchwalenia prawa, które zabezpieczy istnienie ogrodów i interesy działkowców. Wiele wskazuje na to, że forsując art. 30, PO w sposób ukryty dąży do realizacji swojej idee fixe i pod pozorem uwłaszczenia usiłuje doprowadzić do uwolnienia terenów ogrodów działkowych, poprzez uniemożliwienie uchwalenie projektu obywatelskiego. Dlatego też Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, że wszelkie negatywne konsekwencje takiego procedowania nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych obciążą w całości PO.

Mając powyższe na uwadze, uczestnicy posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PZD wzywają parlamentarzystów do pilnego przyjęcia projektu obywatelskiego bez spornej regulacji.

Źródło: www.pzd.pl