W ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie w dniu  9 marca br. odbyła się Konferencja Delegatów ROD

2103.2024

Na 68 delegatów wybranych wcześniej na zebraniach sektorowych w konferencji uczestniczyło 53. Zgodnie  z § 38 Statutu PZD  członek organu PZD, w tym delegat wybrany na zjazd (konferencję), zachowuje  mandat na czas trwania kadencji.  

Zebranie odbyło się z zachowaniem wytycznych Krajowego Zarządu PZD zawartych w uchwale nr 426/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w/s walnych zebrań (konferencji delegatów) sprawozdawczo-wyborczych i Statutu PZD.

Zebranie rozpoczęło się od wysłuchania hymnu działkowców. Prezes Zarządu ROD Jarosław Parus przywitał wszystkich obecnych. Następnie wybrano prezydium zebrania, Przewodniczącego zebrania i Protokolanta. Dalsze obrady poprowadził Przewodniczący Wiesław Kamiński. Na Protokolantkę wybrano Zofię Lagowską. Wybrano trzy osobowe komisje: mandatową, uchwał i wniosków i wyborczą.

Sprawozdania w tym: merytoryczne z działalności w 2023 r. i za kadencję, sprawozdanie finansowe rod przedstawił Prezes Zarządu. Ocenę działalności  za rok 2023 i kadencję wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, oraz  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 r. i za kadencję przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marianna Krawczyk.

Przewodniczący Komisji Mandatowej Stanisław Gryk  na podstawie protokołu komisji potwierdził prawomocność obrad.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Edward Cybulski przedstawił 17 propozycji koniecznych uchwał, które były głosowane każda oddzielnie i wszystkie przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Wojciech Małkowski odczytał protokół komisji o wyborze członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD

W trakcie przerwy nowo wybrane organa ROD ukonstytuowały się. Na Prezesa Zarządu wybrano Jarosława Parus, na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Mariannę Krawczyk.

Na zadawane pytania delegaci otrzymywali wyczerpujące informacje. W trakcie zebrania przekazano istotne sprawy związane z działalnością PZD na szczeblu okręgowym i krajowym.

Konferencja podjęła również stanowisko w sprawie zagrożenia związanego z planami zagospodarowania przestrzennego gmin, które zostało skierowane do Ministra Rozwoju i Technologii Krzysztofa Hetmana.

Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, Panią z okazji Dnia Kobiet wręczono symboliczne tulipanki, nowo wybranym organom pogratulowano wyboru i życzono im wytrwania w działaniu, bo niestety, kandydatów do społecznej działalności jest coraz mniej.

Jarosław Parus

Prezes Zarządu ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie                                                                                                                                             

Galeria