W dniu 19 marca 2024 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku.

2003.2024

W dniu 19 marca 2024 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku.  

Z ramienia Jednostki Krajowej w posiedzeniu uczestniczyła Pani Zofia Rut Skórzyńska Kierownik Wydziału Prezydialnego Jednostki Krajowej PZD. 

Posiedzenie odbyło się w Sali szkoleniowej Okręgu Pomorskiego. W posiedzeniu wzięło udział 25 członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD oraz Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku i Pani Elżbieta Senecka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Frekwencja wyniosła 89 %.

Obrady otworzył i przewodniczył im Pan Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu Pomorskiego. Członkowie Rady minutą ciszy pożegnali śp. Wojciecha Perę długoletniego Prezesa Zarządu ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Kosakowie oraz pozostałych działaczy, którzy odeszli w ostatnim czasie. Zebrani członkowie OR zatwierdzili porządek obrad. Została powołana Komisja Uchwał i Wniosków w osobach: Pan Andrzej Łockiewicz – Przewodniczący Komisji oraz członkowie Pani Leonarda Bachar -Kowalska, Pani  Zuzana Madej, Pan Wojciech Sowa.

Wiceprezes Okręgu poprosił Panią Zofię Rut Skórzyńską, aby przedstawiła najważniejsze zagrożenia z jakimi  spotyka się PZD w ostatnim czasie. Pani Zofia Rut Skórzyńska omówiła rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące tzw. stref planistycznych oraz wynikających z nich zagrożeń dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zapoznała również zebranych z zagadnieniami jakie były omawiane na ostaniem posiedzeniu Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w dniu 14 marca 2024 roku. Udzieliła również odpowiedzi na zadane pytania przez Członków Okręgowej Rady Pomorskiej.

Pan Ryszard Gurtiaków Skarbnik Okręgu uzupełnił wypowiedź przedstawiciela Jednostki Krajowej oraz podkreśl jakie zadania stoją przed Okręgiem w zaistniałej sytuacji, szczególnie z wydanym rozporządzeniem w sprawie planów ogólnych gmin jak również organizacją Okręgowego Zjazdu Delegatów.

Wiceprezes Okręgu zapoznał zebranych ze Stanowiskiem Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie ROD. Samorząd Województwa Pomorskiego dostrzega ogromną rolę, jaką Rodzinne Ogrody Działkowe pełnią w lokalnych społecznościach, stąd podjęto działania mające na celu udzielenie pomocy finansowej gminom, na terenie których takie ogrody istnieją. Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego jako Przewodniczący WRDS spowodował, że Rada na swoim posiedzeniu uchwałą nr 3/24  z dnia 29/02/2024r. przyjęła Opinię w sprawie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy w systemie gospodarki przestrzennej oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącego tzw. stref planistycznych.

Wiceprezes Okręgu przestawił sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego  PZD w Gdańsku za 2023r. W sprawozdaniu przedstawione zostały najważniejsze zadania realizowane w ubiegłym roku min. Realizacja zadań inwestycyjnych, działania kontrolne, kampania sprawozdawcza roku 2023. Następnie Wiceprezes Okręgu przedstawił Otwarty Plan Pracy Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD  na 2024 rok, który zawiera m.in. takie zagadnienia jak – regulowanie stanów prawnych gruntów ROD, rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, działalność prawną czy też szkoleniową Okręgu. Plan pracy zakłada realizację wszelkich niezbędnych działań, zapewniających okręgowi prawidłowe funkcjonowanie.

Kontynuując swoją wypowiedź Pan Jarosław Parus zapoznał zebranych  z informacją jaka została wysłana do Krajowego Zarządu PZD w związku z realizacją zaleceń  pokontrolnych na dzień 2 lutego 2024r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz Preliminarze na 2024 rok przestawiła i omówiła Pani Dorota Rutkowska Główna Księgowa Okręgu, wskazując dobrą kondycję finansową okręgu i zamknięcie roku ubiegłego nadwyżką.

Następnie głos zabrał Pan Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, który omówił protokół z badania bilansu i sprawozdań finansowych Okręgu oraz przedstawił pozytywną ocenę działalności finansowej Okręgu Pomorskiego za rok 2023. Odnosząc się do  preliminarza stwierdził, że zapewnia on realizację wszystkich zadań ujętym  w Otwartym Planie Pracy oraz prawidłową i oszczędną działalność finansową Okręgu.

Następnie Pan Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu poinformował członków Okręgowej Rady Pomorskiej o planowanym terminie odbycia Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w 2024 rok i przedstawił postępy w jego organizacji. Przedstawił również gdzie będą obywały się Konferencje Przedzjazdowe. Zapoznał członków Rady z głównymi zadaniami jakie stoją przed Okręgiem Pomorskim w 2024 roku. Podkreślił jak ważną rolę odgrywają obsługujący WZSW/KD w ich należytym przegotowaniu przez Zarządy ROD i przeprowadzeniu ich zgodnie z obowiązującym prawem w PZD.

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku podjęła 4 uchwały:

  1. Uchwała Nr 40/III/2024 Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku z dnia 19.03.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku z realizacji Planu Pracy za rok 2023.
  2. Uchwała Nr 41/III/2024 Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku z dnia 19.03.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu Podmorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku za rok 2023.
  3. Uchwała Nr 42/III/2024 Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku z dnia 19.03.2024 r. w sprawie przyjęcia Otwartego Planu Pracy Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku na rok 2024.
  4. Uchwała Nr 43/III/2024 Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku z dnia 19.03.2024 r. w sprawie przyjęcia preliminarzy finansowych Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku na rok 2024.

oraz

APEL Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wyborów samorządowych w roku 2024.

Na zakończenie posiedzenia odbyła się dyskusja na tematy, które nurtują Członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku. W dyskusji głos zabrali: W. Sowa, L, Bachar Kowalska, T. Rojek, L. Półgęsek, J. Dyjak, L Kucharek A. Łockiewicz, J. Kowalski, J. Meggr, W. Kuchran, S. Jaruzel, B. Grzela.

Na zadane pytania i poruszane problemy udzielali odpowiedzi: Zofia Rut Skórzyńska, B. Dąbrowski, J. Parus, A. Łockiewicz.

Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Wiceprezes Okręgu podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział. Złożył życzenia świąteczne i życzył dalszych sukcesów w działalności na rzecz Polskiego Związku Działkowców.

Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

 

Galeria