Prezydent Miasta Starogard Gdański podziękował Społecznym Radom

1803.2024

Społeczne organy doradcze przy Prezydencie Miasta mają na celu wspieranie władz miejskich w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta oraz reprezentowanie interesów mieszkańców. Działają one poprzez doradztwo i opiniowanie na różnych obszarach funkcjonowania miasta. Ich głównym celem jest zapewnienie różnorodnego spojrzenia na problemy mieszkańców oraz wypracowanie rozwiązań, które będą służyć jego rozwojowi i poprawie jakości życia w mieście.

Prezydent podziękował wszystkim członkom każdej Społecznej Rady. – Moja przygoda z prezydenturą dobiega końca, dlatego też postanowiłem spotkać się z Państwem i szczególnie podziękować za waszą aktywność. Robiliście to społecznie, inwestowaliście swój bardzo cenny czas i za to należą się szczególne słowa uznania. Prawie sto osób jest zaangażowanych w życie społeczne naszego miasta. Zaprosiliśmy również członków zarządów ROD z którymi regularnie współpracujemy i wymieniamy cenne informacje. Możemy być dumni z tego, że to właśnie Miasto Starogard jako pierwsze w powiecie powołało wszelkiego rodzaju rady. Inne, sąsiednie miasta i gminy widząc pozytywne skutki takich działań, zaczęły powoływać podobne organy na swoim terenie. To był dla mnie olbrzymi zaszczyt z wami współpracować, dziękuję za wszystko czego się od Państwa dowiedziałem oraz nauczyłem przez te wszystkie lata wspólnych działań – powiedział Prezydent Miasta Janusz Stankowiak.


Spotkanie Prezydenta Miasta z członkami Rad Społecznych.

Spotkanie członków rad społecznych z Prezydentem Miasta było doskonałą okazją do podsumowań i wymiany doświadczeń. W czasie kadencji samorządu w latach 2018-2024 pracowało pięć Społecznych Rad oraz Komitet Rewitalizacji powołane przez Prezydenta Miasta.

Skład i działalność Rad Społecznych

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych podejmowała tematy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Członkowie Rady w ramach swoich kompetencji i doświadczenia udzielali pomocy i porad dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Z inicjatywy Rady od 2 lat obchodzony jest międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Członkowie Rady spotykali się średnio raz na trzy miesiące. W minionej kadencji Rada przeprowadziła 11 posiedzeń. Odbyło się również jedno wspólne posiedzenie Rad ds. Osób Niepełnosprawnych i Rady Seniorów.


W skład Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wchodzą: Łucjan Czerniejewski-Przewodniczący Rady, Andrzej Bartwicki, Andrzej Borkowski, Maria Daszkiewicz, Anna Dembek, Paweł Demski, Józef Gerigk, Barbara Jonatowska, Monika Kosianowicz, Anna Matkowska, Marlena Osowska, Sylwia Ossowska, Henryk Redzimski.

Starogardzka Rada Sportu

Starogardzką Radę Sportu powołano jako organ o charakterze opiniodawczo – doradczy i inicjujący w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w Starogardzie Gdańskim. Do zadań Rady Sportu należało między innymi diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród lokalnej społeczności, współtworzenie programów upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie naszego miasta czy też współpraca ze szkołami, organizacjami i instytucjami w tym zakresie. W upływającej kadencji Starogardzka Rada Sportu spotkała się 11 razy opiniując dokumenty strategiczne i dyskutując nad ważnymi tematami dla starogardzkiego środowiska sportowego.

W skład Rady Sportu wchodzą: Adam Sobiecki – Przewodniczący Rady, Sylwia Ossowska, Lucyna Petka, Tomasz Janowicz, Janusz Nowak, Marcin Drews, Marzena Klein, Piotr Szulc, Krzysztof Niedziela, Ryszard Hapoński, Brygida Nowacka, Wojciech Myszk, Krzysztof Kamysz, Adam Sobiecki, Stanisław Tobieński, Renata Połomska.

Starogardzka Rada Kultury

Starogardzka Rada Kultury to społeczny organ o charakterze doradczo-opiniodawczym służący rozwojowi środowiska artystycznego i kulturalnego, jak również dbający o zachowanie dziedzictwa kulturowego mieście. Aktualny skład Rady Kultury powołany został w listopadzie 2022 roku. Składał się z 13 członków, którzy reprezentowali różne środowiska kulturalne w naszym mieście. Byli to przedstawiciele instytucji kultury, stowarzyszeń, artyści, malarze, pisarze, przedstawiciele teatru czy fotografowie oraz osoby na co dzień podejmujące decyzje i działania w zakresie kultury.


Skład Rady Kultury: Anna Karolina Sprengel – Przewodnicząca, Renata Połomska, Zbigniew Bona, Mariusz Brodnicki, Mateusz Brucki, Ireneusz Ciecholewski, Kinga Gełdon-Czech, Martyna Łangowska-Siembida, Zofia Sumczyńska, Ewa Roman, Jarosław Tobieński, Paweł Wyborski, Anna Zagłoba-Góralska.

Rada Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Rada Seniorów podejmowała tematy dotyczące polityki senioralnej oraz pomocy dla seniorów. Z inicjatywy Rady i we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach przedsięwzięć mających na celu wspieranie aktywności i samodzielności seniorów w Starogardzie Gdańskim powstało 7 nowych ławeczek. Zorganizowano warsztaty dla osób 60+ pn. „Senior na drodze… do bezpieczeństwa” z możliwością korzystania z bezpłatnego symulatora bezpiecznej jazdy i serwisu rowerowego. Członkowie Rady spotykali się średnio raz na trzy miesiące. W minionej kadencji Rada przeprowadziła 12 posiedzeń.


Skład Rady Seniorów: Bogdan Adam – Przewodniczący, Jan Brdak, Ryszard Chabior, Bogdan Grzela, Stanisław Kubkowski, Henryk Kurkowski, Urszula Olender, Mieczysław Płaczek, Kazimierz Zimnak.
 

Rada Gospodarcza

Rada Gospodarcza to organ opiniodawczo – doradczy Prezydenta w zakresie zarówno kwestii gospodarczych, inwestycyjnych jak i społecznych. Rada brała udział w procesie tworzenia strategicznych programów gospodarczych miasta, a także opiniowała przedsięwzięcia dotyczące rozwoju gospodarczego oraz sprawy związane z ochroną środowiska. W skład Rady wchodzili przedstawiciele podmiotów działających na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, działających na rzecz rozwoju gospodarczego miasta. Posiedzenia Rady odbywały się nie rzadziej niż raz na kwartał. W minionej kadencji Starogardzka Rada Gospodarcza przeprowadziła 21 posiedzeń.

 Skład Rady Gospodarczej: Stefan Lubawski – Przewodniczący, Hieronim Bieliński, Grażyna Gryniuk, Henryk Kinder, Jacek Piotr Łepek, Danuta Nowak, Barbara Podsiadło, Józef Pliszka, Mariusz Popławski, Mariusz Szwarc, Zbigniew Bonk.

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Zajmował się wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego oceną. Komitet składał się z reprezentantów różnych środowisk: mieszkańców, lokalnego samorządu, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych. Spotkania Komitetu odbywały się nie rzadziej niż co pół roku. Od XI 2018r. odbyło się 18 posiedzeń komitetu.


W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą: Marta Saj – Przewodnicząca, Sylwia Ossowska, Anna Drężek, Jarosław Janaszek, Mirosław Cymanowski, Piotr Szulc, Zbigniew Kotlewski, Kazimierz Konkel, Mieczysław Płaczek, Mariusz Szwarc, Andrzej Wrzoskiewicz, Anna Lembicz, Joachim Choina, Sylwia Milewska, Jarosław Odebralski, Wioletta Niedziela, Tomasz Szymborski.

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych

W spotkaniu uczestniczyli również Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, którzy w mijającej kadencji współpracowali z władzami miasta. Specjalne podziękowania na ręce prezydenta miasta złożyli Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD Andrzej Łockiewicz oraz Bogdan Grzela, prezesa Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Na terenie Starogardu Gdańskiego znajduje się 14 Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców a ich Prezesi tworzą Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Starogardzie Gdańskim. Do głównych działań podejmowanych przez Kolegia należało ustalanie norm i wytycznych dotyczących funkcjonowania ogrodów działkowych oraz
wspieranie integracji społecznej między właścicielami działek poprzez organizowanie imprez i wydarzeń społecznościowych. 19 listopada 2015 roku Prezydent Miasta powołał komisję do spraw stałych kontaktów Polskiego Związku Działkowców z samorządem. Od tego czasu prezesi starogardzkich ROD regularnie, dwa razy w roku, spotykają się z przedstawicielami samorządu w celu inicjowania działań zwiększających atrakcyjność ogrodów działkowych i podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz mieszkańców miasta. Od 2016 roku Rodzinne Ogrody Działkowe wraz z samorządem realizują program Zielony Starogard, w formie plebiscytu na najpiękniejszy balkon, ogród przydomowy i ogródek Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Od tamtego czasu odbyło się już 8 edycji programu, a udział w nim wzięło blisko 400 mieszkańców miasta. W 2021 roku podjęta została uchwała dotycząca możliwości ubiegania się o dotacje na modernizację lub budowę elementów infrastruktury ogrodowej na terenie poszczególnych ROD.

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych: Bogdan Grzela ROD Neptun Prezes Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Jan Filipiak (ROD Wierzyca), Mariusz Wilczyński (ROD Bartek), Zbigniew Jarosz (ROD Malwa I), Małgorzata Pliszka (ROD Elektron), Mirosław Sikorski (ROD Relaks), Henryk Krasiński (ROD Radość), Aleksandra Płachecka (ROD Malwa II), Artur Cybula (ROD Skarpa), Henryk Spychalski (Rod Pomowiec), Sebastian Kosecki (ROD Cynia), Jan Kowalski (ROD Polpharma), Mirosław Żołynia (ROD Przy Młynie), Dariusz Jankowski (ROD Słowackiego).

Galeria