Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD "Janowo" w Rumi

2502.2024

W dniu 23 lutego 2024 r. w Domu Kultury w Rumi odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD „Janowo” Rumia. Ze względu na   zbyt małą liczba członków PZD w I terminie, aby podejmowane uchwały WZSW były obowiązujące, zebranie odbyło się w II terminie.

Przed otwarciem zebrania Prezes Zarządu ROD Mieczysław Kamiński wręczył członkom PZD z ROD brązowe i srebrne odznaki „Zasłużony Działkowiec”.

Następnie otworzył WZSW, przywitał działkowców jak również minutą ciszy zostali upamiętnieni działkowcy, którzy odeszli w czasie kadencji.

 

Wybrano Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego, który zapoznał obecnych z porządkiem obrad, zatwierdzono Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego oraz wyznaczył protokolanta zebrania. Dokonano wyboru osób do Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. Obecni na zebraniu wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu ROD, działalności finansowej oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r. Następnie Komisja Rewizyjna ROD przedstawiła sprawozdanie za 2023 r. i sprawozdanie za kadencję.

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania oraz możliwość procedowania i podejmowania wiążących uchwał.

Następnie Prezes przedstawił projekt planu pracy na 2024 r. oraz projekt planu pracy na kadencję 2024-2028 jak również przedstawił projekt realizacji zadania inwestycyjnego. Skarbnik Zarządu ROD przedstawiła projekt opłat ogrodowych na 2024 r. Następnie Komisja Rewizyjna ROD przedstawiła opinię na temat preliminarzy finansowych ROD wraz z ich oceną oraz z wnioskiem o ich przyjęcie przez WZSW.

W dyskusji wzięło udział 16 działkowców członków zwyczajnych PZD.

Mieczysław Kamiński dotychczasowy długoletni Prezes Zarządu złożył rezygnację z kandydowania, również Maria Piątkowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD w imieniu całej komisji podziękowała za dotychczasową współpracę i złożyła rezygnację z kandydowania. 

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków i przedstawiła projekty uchwał. Przedstawione projekty uchwał zostały zatwierdzone przez członków zwyczajnych PZD obecnych na zebraniu.

Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD oraz kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Po dokonaniu wyborów do organów ROD „Janowo” w Rumi, Przewodniczący zebrania zarządził przerwę w obradach  na przeprowadzenie pierwszych posiedzeń organów ROD.

Przewodnicząca zebrania przedstawiła nowe władze w ogrodu. Zapoznała działkowców ze stanowiskiem skierowanym do właściwego minisrstwa w sprawie ustawy i rozporządzenia w sprawie nowych uregulowań w planie zagospodarowania gmin. Działkowcy przez aklamację przyjęli stanowisko w tej sprawie.

W dyskusji poruszono następujące problemy: zalewnia działek w ogrodzie, bezpieczeństwo na ternie ogrodu, zamykanie bram i furtek.

Na zakończenie zebrania Prezes Zarządu ROD Pani Izabela Sobkowska podziękowała za przybycie i aktywny udział w zebraniu.

Następnie wręczyła upominki ustępującym władzom ogrodu.

Wiceprezes Zarządu ROD

Andrzej Łockiewicz

Galeria

Do pobrania