Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku poszukuje księgowej do Ośrodka Finasowo – Księgowego.

0311.2022

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku poszukuje księgowej do Ośrodka Finansowo – Księgowego. Główne obowiązki i czynności wynikające z zajmowanego stanowiska.   

  1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych ROD zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 13 grudnia 2013 r.(Dz.U. nr 76 z 1994 .poz. 694 z  późn.  zmianami ), zasadami Rachunkowości  i  Zakładowym  Planem kont PZD na programie komputerowym DGCS PZD SYSTEM.
  2. Sprawdzenie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym – sprawdzenie podpisu i opisu merytorycznego dokumentów oraz ich zatwierdzenia do wypłaty przez osoby upoważnione w ramach zgodności z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują  zgodnie z zasadami dotyczącymi opracowania dokumentów księgowych zawartymi w ZPK PZD.
  3. Sprawdzenie czy dokumenty kasowe spełniają wymogi, są wprowadzane do raportu kasowego w porządku chronologicznym oraz kontrolowanie przebiegu operacji kasowych.
  4. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i braków w dokumentacji finansowej Zarządowi ROD celem ich zweryfikowania i uzupełnienia.
  5. Dekretacja i księgowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z Zasadami Rachunkowości i Zakładowym Planem kont PZD.

Dokumenty prosimy składać do sekretariatu Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku ul. Grunwaldzka 102 lub prosimy presyłać na meila gdansk@pzd.pl

Dyrektor biura